{literal} {/literal}
Content

Content

Content

Adres:
Substral Scotts Poland Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101 A
04-041 Warszawa
KRS 0000103169

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek,
w godz. 08:00 - 17:00

Dział Obsługi Klienta:
0-22 465 61 80 do 84

Produkcja:
0-22 465 61 85 do 86

Księgowość:
0-22 465 61 87 do 89

Fax:
0-22 465 61 91
infopl@scotts.com

Substral24

Wczesnowiosenne opryski drzew

opryski drzew

W ostat­nich latach w naszych ogro­dach oraz sadach, coraz czę­ściej i licz­niej wystę­pują cho­roby grzy­biczne oraz szkod­niki (przę­dziorki, misecz­niki). Jedną z naj­waż­niej­szych czyn­no­ści, które uchro­nią nas przed poten­cjal­nymi kło­po­tami w cza­sie sezonu jest wcze­sno­wio­senny oprysk naszych drzew owo­co­wych.

Jak wia­domo, wyżej wymie­nione szkod­niki spę­dzają zimę na naszych drze­wach owo­co­wych w róż­nych sta­diach roz­woju (jaja, poczwarki, larwy). Zimu­jąc na jabło­niach czy śli­wach, bez więk­szego pro­blemu zno­szą niskie tem­pe­ra­tury, dzięki czemu wio­sną będą bar­dzo odporne na nasze wysiłki.

Walka z tymi uciąż­li­wymi szkod­nikami z każ­dym sezo­nem staje się w ten spo­sób coraz trud­niej­sza. Wcze­sno­wio­senny oprysk pozwoli nam pozbyć się nie­pro­szo­nych gości z ogrodu.

Wczesnowiosenne opryski

Pro­ma­nal jest eko­lo­gicz­nym środ­kiem owa­do­bój­czym w for­mie kon­cen­tratu na bazie oleju para­fi­no­wego. Aby uzy­skać naj­lep­sze efekty dzia­ła­nia, oprysk należy wyko­nać już od fazy pęka­nia pąków (koniec lutego, począ­tek marca), aż do początku fazy kwit­nie­nia. Wysoka sku­tecz­ność pre­pa­ratu wiąże się z dokład­nym opry­skiem – drzewa owo­cowe należy opry­skiwać tak, aby ciecz spły­wała z pni i gałęzi.

Pro­ma­nal działa na rośli­nie powierzch­niowo i kon­tak­towo, dokład­nie nanie­siony two­rzy nie­prze­pusz­czalną dla szkod­nika war­stwę, odci­na­jąc go od tlenu – w ten spo­sób larwy przę­dzior­ków czy misecz­ni­ków giną, w tej walce nie mają one żad­nych szans. Bar­dzo waż­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na sku­tecz­ność opry­sku jest rów­nież tem­pe­ra­tura powie­trza, pod­czas wyko­ny­wa­nia koniecz­nie musi być ona dodat­nia (5°C to abso­lutne mini­mum).

Nie zapomnijmy również o wczesnowiosennym oprysku naszych brzoskwini. Kędzierzawość liści jest zmorą wielu ogrodników.  Aby skutecznie uchronić się przed tą chorobą, powinniśmy wykonać oprysk Syllitem jeszcze przed pęknięciem pąków. Jeżeli pogoda dopisze (kilka dni bez mrozu), oprysk możemy wykonać już pod koniec lutego. Więcej o zwalczaniu tej choroby i wiosennym oprysku Syllitem przeczytasz w artykule: Jak zwalczyć kędzierzawość liści brzoskwini?

Polecamy

Promanal

Promanal

Środek owadobójczy w formie koncentratu do ochrony drzew owocowych oraz drzew i krzewów ozdobnych. Wyprodukowany na bazie składników naturalnych.
Czytaj więcej
Nasze produkty baner

NASZE LINIE PRODUKTOWE

 • Nawozy

  Nawozy
  Nawozy zobacz
 • Środki ochrony roślin

  Środki ochrony roślin
  Środki ochrony roślin zobacz
 • Podłoża

  Podłoża
  Podłoża zobacz
 • Naturen

  Naturen
  Naturen zobacz
 • Akcesoria

  Akcesoria
  Akcesoria zobacz
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Produktów biobójczych należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.